Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Tuesday, 13 May 2014

Biển Đông : Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra Liên Hiệp Quốc


Th hai 12 Tháng Năm 2014
Bin Đông : Vit Nam phi kin Trung Quc ra Liên Hip Quc

Người biểu tình tuần hành chống Trung Quốc trên đường phố Hà Nội ngày 11/05/2014.
Người biu tình tun hành chng Trung Quc trên đường ph Hà Ni ngày 11/05/2014.
REUTERS/Kham
Hành đng ngày 02/05/2014 ca Trung Quc ti Bin Đông, cm mt giàn khoan du ti ngay trên thm lc đa và trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, là mt hành vi phá hoi an ninh. Tr li phng vn ca RFI, Giáo sư Ngô Vĩnh Long (Đi hc Maine – Hoa Kỳ) cho rng Vit Nam phi mnh dn t b thái đ e ngi Trung Quc đ kin Bc Kinh ra trước Hi đng Bo an và Đi hi đng Liên Hip Quc v ti làm mt an ninh Bin Đông.

Sau mt thi gian tránh không công khai đng chm đến Vit Nam trong cuc tranh chp ch quyn ti Bin Đông, ngày 02/05/2014 va qua, Trung Quc đã tung ra mt cú « tn công » d di. Giàn khoan khng l mang ký hiu « Hi Dương 981 », vi khong 80 tàu tun duyên, chiến hm và phi cơ h tng, đã được đưa xung hot đng ti mt vùng bin nm gia b bin min Trung Vit Nam và qun đo Hoàng Sa mà Trung Quc đã cưỡng chiếm ca Vit Nam t năm 1974.

Vn đ là giàn khoan này được cm ti mt khu vc cách đo Tri Tôn, phía Tây Nam qun đo Hoàng Sa 18 hi lý, và ch cách b bin Vit Nam vn vn 120 hi lý, tc là sâu trong vùng đc quyn kinh tế và ngay trên thm lc đa ca Vit Nam.

Phn ng ca Vit Nam trước hành đng trên phi nói là rt tc thi và toàn din. Trên bình din ngoi giao, ngày 04/05/2014, chính quyn Vit Nam, đã chính thc gi công hàm phn đi phía Trung Quc, và các lãnh đo cao cp ca B Ngoi giao Vit Nam cũng gi đin cho các đng nhim Trung Quc đ t thái đ bt đng tình.

Đáng chú ý nht là vic chính quyn đã tung tàu cnh sát bin và kim ngư đến nơi nhm cn tr hot đng ca giàn khoan. Va chm vi lc lượng tàu bán quân s ca Trung Quc đi theo bo v giàn khoan đã n ra và tiếp din cho đến hôm nay.

Hành đng ln lướt ca Trung Quc nghiêm trng đến mc mà gii chc có trách nhim ti Vit Nam, hôm 07/05/2014 va qua đã t chc hp báo quc tế ti Hà Ni đ t cáo hành vi xâm phm ch quyn Vit Nam ca Trung Quc. Báo chí trong nước cũng đã được bt đèn xanh đ thông tin, bình lun và phân tích v s c này.

Đng thi, chính quyn mt s nơi, c th là ti Hà Ni và Thành ph H Chí Minh, cũng nhm mt làm ngơ cho mt s người biu tình phn đi hành vi xâm lược ca Trung Quc.

Hành vi ngang ngược ca Trung Quc là cơ hi tt cho Vit Nam
Theo gii phân tích, phn ng mnh bo ca Vit Nam tương ng vi tính cht quá trn trong hành đng ca Trung Quc, đã nghim nhiên mang giàn khoan vào cm ngay trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, tuyên b rng đó là vùng thuc ch quyn ca Bc Kinh.
Đi vi Giáo sư Ngô Vĩnh Long, mt chuyên gia kỳ cu v Bin Đông, hành đng « ngang ngược » ca Trung Quc ti vùng bin nm gia qun đo Hoàng Sa và b bin Vit Nam là mt bước mi ca Bc Kinh trong vic thc hin ý đ lâu dài đã được biết đến t lâu. Đó là đc chiếm Bin Đông.

Đi sách ca Vit Nam trước mưu đ ca Trung Quc tuy nhiên đã bc l mt s yếu đim cn phi nhanh chóng được b khuyết. Theo Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Vit Nam phi « đi hướng » trong chính sách Bin Đông, công nhn thc tế là các đo Trường Sa và Hoàng Sa không th có vùng đc quyn kinh tế 200 hi lý, qua đó gii quyết được các tranh chp Trường Sa vi các láng ging, tranh th được s ng h ca h trong cuc đi đu vi Trung Quc trên vn đ Hoàng Sa.

Ngoài ra, ngay vào lúc Trung Quc có hành đng quá đáng ti vùng Hoàng Sa như đang din ra, gây nên tình trng mt an ninh cho toàn khu vc, Vit Nam cn phi mnh dn mang vn đ này ra trước Hi đng Bo an Liên Hip Quc, hay ít ra là ra trước Đi hi đng Liên Hip Quc.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long - Đại học Maine (Hoa Kỳ)

12/05/2014
by Trọng Nghĩa

More


Sau đây là bài phng vn Giáo sư Ngô Vĩnh Long dành cho RFI :
1/ Ý đ ca Trung Quc : Chn yết hu Bin Đông
Có vn đ ý đ lâu dài và ý đ trước mt. Ý đ lâu dài đã được mi người biết đến : Trung Quc mun chiếm toàn b Bin Đông và đy M ra khi khu vc. Còn trước mt thì tôi thy có nhiu lý do : Th nht là khi Tng thng M Obama đi thăm Nht Bn, Hàn Quc, Malaysia và Philippines, không thy nói gì đến Vit Nam. Th hai là Vit Nam không rõ ràng trong chính sách ca mình.

Cho nên Trung Quc mun tha lúc ông Obama mi va v nước đ xem th phn ng ca M - có th nói đây là mt cú hích sau lưng Tng thng Obama - ri th xem phn ng ca Vit Nam và các nước ASEAN, đ tiếp tc ln thêm.
Nhưng v lâu v dài, hướng đi ca Trung Quc đã quá rõ : Trung Quc đã chiếm Hoàng Sa, đã xây cơ s, phi trường trên đó, và Trung Quc cũng đã chiếm Gc Ma ( Trường Sa), cũng đang xây phi trường trên đó.

Rõ ràng là Trung Quc đang mun dùng hai qun đo Hoàng Sa và Trường Sa nói chung, hay đo Phú Lâm Hoàng Sa và đo Gc Ma Trường Sa nói riêng, đ đe da không nhng các nước trong khu vc, mà c thế gii na, bi vì 60% hàng chuyên ch bng đường bin là đi qua Bin Đông, mà cái yết hu ca Bin Đông li là vùng bin gia Hoàng Sa và Vit Nam, cho nên Hoàng Sa rt quan trng.
Vì thế Trung Quc cho cm giàn khoan đó đ xem phn ng ca M, ca Vit Nam, ca các nước trong khu vc cũng như trên thế gii là như thế nào.
Vit Nam phn ng mnh hơn bình thường nhưng chưa đ
Nhng phn ng ca chính ph Vit Nam trong thi gian va qua rt đúng đn và va phi.
Nhưng tôi nghĩ rng có nhiu chuyn hơn thế na mà Vit Nam phi làm, bi vì cho đến nay Vit Nam vn mp m trong chính sách ca mình, và chính vì vy mà đã giúp cho Trung Quc ln ti thêm và cũng làm cho nhiu nước trong khu vc khó thy là có th ng h được, mà cũng không biết được là phi ng h Vit Nam như thế nào.

Thái đ rõ ràng là như thế nào ?
Trước nht Vit Nam l ra đã phi nói t lâu rng tt c các đo Hoàng Sa và Trường Sa ch có lãnh hi ti đa là 12 hi lý mà thôi. Điu này giúp cho các quc gia trong khu vc thy rng Vit Nam không tranh chp ví d như Trường Sa vi các nước khác.

Các đo Hoàng Sa và Trường Sa không th có EEZ hơn 12 hi lý
Điu đó cũng cho mi người thy cái sai ca Trung Quc trong hành đng mi đây, khi h mun cm giàn khoan cách đo Tri Tôn (Hoàng Sa) 18 dm, nói rng cái đó nm trong lãnh hi ca Hoàng Sa. Trung Quc không nói v lãnh hi hay là vùng đc quyn kinh tế EEZ ca Hi Nam...
Nói như vy có nghĩa là Trung Quc xác đnh rng Hoàng Sa là ca h, và Hoàng Sa có mt vùng đc quyn kinh tế 200 dm.

Trung Quc ngang ngược như vy, nhưng nếu trước đây mà Vit Nam đã tuyên b rõ vn đ này thì bây gi Vit Nam đã có th ăn nói d hơn.

Nhưng dù thế nào đi na thì hin nay Trung Quc đã làm quá, và vn đ không ch là ch quyn Hoàng Sa, mà vn đ là Trung Quc dùng Hoàng Sa đ làm mt an ninh và gây tn thương cho Vit Nam và cho các nước khác trên thế gii. Và đây là vic mà theo tôi, Vit Nam cn đem ra trước Hi đng Bo an ca Liên Hip Quc cũng như trước các cơ quan tài phán quc tế khác.

Phi đưa ra Trung Quc ra trước Liên Hip Quc v hành vi đe da an ninh khu vc
Có nhiu người trong nước nói rng đưa vn đ ra trước các cơ quan tài phán quc tế thì rt khó, bi vì khi kin Trung Quc xâm chiếm lãnh th hay lãnh hi ca Hoàng Sa thì phi có s tha thun ca đôi bên thì h sơ mi được th lý... Theo tôi đây ch là s bin minh cho nhng chuyn không dám làm.
Ví du như Philippines đã đưa Trung Quc ra trước Liên Hip Quc. Vit Nam đáng lý ra ngay t đu phi ng h Philippines trong vn đ này, nhưng mà Vit Nam, ngay c ch ng h mà thôi nhưng đã không làm.
Ri Vit Nam có nhng đòi hi ch quyn thái quá Trường Sa, li không nói rõ vn đ là tt c các đo Trường Sa và Hoàng Sa ch hi phn 12 hi lý, và cũng không xác đnh rõ là các đòi hi ch quyn ca Vit Nam phm đến EEZ ca Philippines, Brunei và Malaysia.
Và khi không rõ ràng trên vn đ này, Vit Nam khó mà vn đng được s ng h ca các nước trong khu vc.
Vi
c nói rõ ràng các vn đ trên s có li cho Vit Nam.

Vn đng ASEAN, M và đng minh ca M
Đây là cơ hi rt là tt ngay trong lúc Trung Quc c tình khich đng trong khu vc Bin Đông đ xem phn ng ca các nước trong khu vc như thế nào, và mt ln na làm cho các quc gia Đông Nam Á không tha thun được vi nhau v mt b Quy tc ng x cho Bin Đông (COC).

Rõ ràng là Trung Quc mun làm như thế, cho nên Vit Nam nên phân tích rõ tính cht nguy him đi vi c khu vc trong vic Trung Quc đang làm vùng yết hu gia Hoàng Sa và Vit Nam, đe da an ninh không ch ca Vit Nam, mà c ca khu vc và thế gii. Vit Nam phi thuyết phc các nước trong vùng là nên cùng vi Vit Nam tiến ti đng thun trong viêc gi gìn an ninh cho khu vc.

Theo tôi, đây là mt dp rt tt. Nếu Vit Nam s mà không dám nói rõ cho các nước bn thì h s nghĩ rng "anh b thit hi nhiu như thế mà anh li không dám, không rõ ràng, thì di gì chúng tôi li phi theo".

Cho nên đây là mt cơ hi, nếu mà Vit Nam b l thì sau này khó làm hơn được. Thành ra mt đng, Vit Nam phi vn đng các nước ASEAN, mt đng khác Vit Nam nên thúc đy M và các đng minh ca M đưa vn đ Bin Đông ra trước Hi đng Bo an Liên Hip Quc, bi vì vn đ này là vn đ an ninh, và an ninh cho c thế gii, ch không phi là vn đ tranh chp ch quyn Hoàng Sa gia Vit Nam và Trung Quc.
Vit Nam cũng phi nêu rõ vn đ ti sao Trung Quc chiếm Hoàng Sa, ti sao Trung Quc chiếm đo Gc Ma, giết người Vit Nam.

Vn đ giết người Vit Nam có th được đưa ra trước các tòa án quc tế, nhưng Vit Nam cn chng minh cho thế gii biết là Trung Quc có ch đnh t lâu là mun chiếm đóng toàn b Bin Đông, thành ra là thế gii phi có trách nhim.
Nht là M, nước buôn bán nhiu nht vi Trung Quc, phi nói cho Trung Quc rõ ràng là làm như vy không được, vì vic Trung Quc làm như vy nh hưởng đến li ích ca M, và ca các nước khác.

Phi đưa Trung Quc ra c Đi hi đng Liên Hip Quc
Đưa ra Hi đng Bo an Liên Hip Quc là bi vì Trung Quc đe da an ninh toàn khu vc. Và phi đưa ra c Đi hi đng Liên Hip Quc, vì khi đưa ra Hi đng Bo an thì Trung Quc có th s ph quyết, vn đ s khó khăn. Đưa ra Đi hi đng, Trung Quc s khó ph quyết.
Đ thành công, Vit Nam phi vn đng các nước ln như là M và các đng minh ca M như Anh, Pháp...
Vi
t Nam cũng phi vn đng các nước ASEAN.
Không cn tt c các nước, nhưng ít nht nếu Vit Nam thuyết phc được Philippines, Malaysia, Brunei, thì s có tiếng nói chung vì đây là 4 nước b đung lưỡi bò đe da nht, hay là b hành đng ca Trung Quc hin nay đe da nhiu nht.
Nếu đưa được vn đ này ra Đi hi đng Liên Hip Quc thì tôi nghĩ s có tiếng vang ln...

Không nên s Trung Quc
Trung Quc có th cm vn Vit Nam đ tr đũa, nhưng tôi nghĩ rng nh hưởng cũng không cao, nhiu lm nó làm GDP ca Vit Nam gim t 12% đến 15% là cùng. Nhưng vi 12% đến 15% trong mt năm, thì dân chúng Vit Nam chu được và xut khu Vit Nam có th chuyn qua M, qua nước khác.

Nếu Trung Quc cm vn Malaysia vì chng thái đ ca Trung Quc hin nay, thì nước này có th b thit hi nhiu, bi vì 35% xut khu ca Malaysia là sang Trung Quc đ tái xut khu sang M và các nước khác.

Nhưng như ta đã thy, Malaysia, sau chuyến thăm ca Obama, đã rõ ràng trong vn đ lp trường ca mình, thì tôi nghĩ không có c gì mà Vit Nam, mt nước có lãnh hi và lãnh th dài nht trong khu vc, li không dám có tiếng nói mnh hơn đ bo v quyn li ca mình, và qua đó cũng là bo v quyn li ca khu vc và thế gii, cho thế gii thy là Vit Nam mt nước can đm, biết trng l phi, biết trng lut l quc tế.

Quan trng là vn đ lut l quc tế, khi làm chuyn này, Trung Quc phá v không nhng Công ước Liên Hip Quc v Lut bin UNCLOS và Tuyên b v ng x ca các bên Bin Đông (DOC), mà c lut l quc tế khác na, cho nên không nên đ cho Trung Quc làm vn đ này.
Nếu Vit Nam cùng vi Philippines và các nước khác đng ra bo v an ninh và lut cho thế gii, tôi nghĩ là thế gii s tán thành thôi.

Không th tiếp tc nhân nhượng Trung Quc
Đến lúc này, vi tình thế như thế này mà Vit Nam còn do d thì Trung Quc s ln ti thôi, bi vì Bc Kinh mun li dng cơ hi M các nước khác đang lo v vn đ Ukraina, đang lo v các vn đ khác trên thế gii, đang lo v vn đ kinh tế. Trung Quc nghĩ rng có th làm vn đ này mà không to ra phn ng mnh ca nhiu nước trên thế gii.

Theo tôi nghĩ là Vit Nam không th ngi ch, vì s không còn cơ hi na. Vit Nam phi dùng cơ hi này đ vn đng, vn đng và vn đng, ch không phi ngi ch người khác nói thế này, thế kia… Nhng nước ln trên thế gii có rt nhiu chuyn phi lo, thành ra nếu mun bo v an ninh cho mình thì Vit Nam phi có mt chính sách rõ ràng và đúng đn.
Tôi nghĩ là lúc này là lúc phi làm, càng nhân nhượng Trung Quc thì càng ngày càng b mt thêm. Theo tôi, lúc này là lúc Vit Nam có cơ hi đ đi hướng. Tôi nghĩ vn đ đi hướng s có li cho Vit Nam v lâu v dài mc du trước mt có th gp mt s khó khăn, nếu mà Trung Quc cm vn Vit Nam chng hn.

Nhưng tôi nghĩ rng Trung Quc chưa chc là s dám làm như vy, vì Trung Quc cũng s b thit hi nhiu.


Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List