Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Monday, 21 July 2014

AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC HÔM NAY?


AI PHI CHU TRÁCH NHIM V TÌNH HÌNH ĐT NƯỚC HÔM NAY?

Tô Văn Trường

Trong bất kỳ mt cuc lt xác thay đi nào đu không tránh khi ni đau đn v th xác và tinh thn. Mc tiêu ti thượng phi tránh được đ máu làm hao tn hin tài và nguyên khí quc gia. Mun tránh được điu này, thay đi th chế, đoàn kết dân tc và thc hin dân ch phi thc s bt đu t trong đng. Câu hi đt ra là Đng chn gì? Chn quc gia, dân tc hay chn duy trì quyn lãnh đo ca nhóm thiu s trong Đng?

Có th nói chưa có lúc nào đt nước ta li lâm vào cơn khng hong lòng tin, đường li phát trin tù mù và tình trng ngày càng lún sâu vào khng hong toàn din cùng vi nguy cơ ln t phía Trung Quc đe da đc lp và ch quyn quc gia. Tng đng viên, đc bit là nhng đng viên gi trng trách lãnh đo đt nước đu phi chu trách nhim v tình hình đt nước hôm nay.

Vit Nam đng áp chót trong bng xếp hng các “quc gia đáng sng”
Theo công b ca Liên Hp Quc, Vit Nam đng th 124/125 đt nước được kho sát, có nghĩa là áp chót, ch đng trên Lybia – đt nước bt n Trung Đông!
Bng xếp hng “Quc gia đáng sng” dùng đ đo nhng đóng góp ca mi quc gia cho hành tinh và nhân loi. 

Có 7 phương din được xét đến đó làđóng góp v khoa hc công ngh, v văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế gii,  trt t thế gii, bo v môi trường hành tinh, đóng góp vào s phn vinh và bình đng ca thế gii, đóng góp v y tế sc khe t văn hóa đến đóng góp đ cái thin hành tình và nâng cao sc khe cng đng”.

Cũng theo bng xếp hng này, ba top đu thuc các nước Ireland, Phn Lan và Thy Đin là các quc gia t tế nht thế gii, người dân rt hnh phúc và ci m. 

Chế đ toàn tr
Khi tuyên th vào Đng, bt c người đng viên nào cũng mun cng hiến trí tu đ dân giàu nước mnh và xã hi văn minh.  Nhìn rng hơn, trên thế gii có quc tế xã hi ch nghĩa vi 156 đng, trong đó có khong 50 đng cm quyn hoc tham gia cm quyn đ xut nhiu ý tưởng tiến b như quyn con người, mc tiêu thiên niên k, ni bt nht là các nước Bc Âu. Nhiu nước tiên tiến phát trin da trên 3 tr đ là tam quyn phân lp, kinh tế th trường và xã hi dân s đã được thc tế chng minh là đúng hướng.

Lâu nay, lãnh đo nước ta vn ‘ngp ln’ mò mm tìm hướng đi không biết tương lai s ra sao, chng khác gì đưa c dân tc ra làm thí nghim như con chut bch khn cùng. Đt Hiến pháp cũng như lut pháp ca mt Quc gia dưới cương lĩnh và các ch th ca Đng Cng sn, dn đến chế đ toàn tr được th hin rõ my đc trưng: mt đng duy nht cm quyn, mt ý thc h thng tr, ba quyn hp nht (lp pháp, hành pháp và tư pháp), nhà nước cnh sát, các t chc qun chúng chân rết ni dài, và có tng tng lp nhân dân b coi là ti đ.

Vn đ Đng cm quyn, v thc cht đã hình thành và được đt ra t sau Cách mng tháng 8/1945. T đó đến nay, không rõ nhim v này đã được trin khai nghiên cu ra sao cho đến nay là sau 70 năm mà vn chưa rõ thì trách nhim thuc v ai? Vic b trí cán b lãnh đo các cơ quan Nhà nước c ba h thng lp pháp, hành pháp và tư pháp đu do Đng quyết đnh (Ban chp hành Trung ương hoc B Chính tr, Ban bí thư quyết đnh tùy theo chc danh). Nếu có bu Quc hi hoc Hi đng nhân dân  thì ch là hp thc hóa quyết đnh ca Đng.

Vng ơi, hãy m ca ra
S kin Trung Quc h giàn khoan Hi Dương Thch Du 981 cùng vi nhiu hành vi ln chiếm thm lc đa và vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, liên tc bt gi ngư dân, cho tàu húc chìm, phun vòi rng vào các tàu thuyn ca ta, xuyên tc s tht, khinh mit lãnh đo và dân tc Vit Nam đã bóc trn b mt dã tâm, bành trướng đi Hán.

 Trong khi được quc tế ng h, toàn dân h tr lên án nhưng nhiu v lãnh đo vn o tưởng, lú ln tin vào quan h “4 tt và 16 ch vàng”, ln tránh, cn tr, không dám kin Trung Quc ra tòa án quc tế. Bài hc nhãn tin là thái đ k c ca Dương Khiết Trì – y viên quc v Trung Quc – trch thượng, quy cho “Vit nam quy ri”; báo chí được coi là tiếng nói ca Đng cng sn Trung Quc  kêu gi Vit Nam “đa con đi hoang hãy sm quay đu v”, hoc bí thư Qung Đông gi “danh mc công vic phi làm” cho B Ngoi giao ta, thì bt c ai có lòng t trng cũng thy b s nhc.

Thc tế đau lòng này phơi bày s yếu kém c v vai trò trách nhim và năng lc lãnh đo ca  đng và nhà nước trong  thi gian qua. Người dân tha hiu li ti ai, vì trách nhim trước hết thuc B Chính tr Ban chp hành Trung ương v tình hình nói trên và mong mun h vượt lên chính mình đ khc phc các sai lm đã gây ra.

Trên mng xã hi, nhiu thông tin v lãnh đo Đng và Nhà nước đã ký kết tha thun Thành Đô năm 1990, v hoch đnh biên gii trên đt lin và vnh Bc b, v kinh tế, v.v. Nhân dân là ch đt nước và Quc hi cơ quan quyn lc cao nht ca Nhà nước theo Hiến pháp quy đnh cũng không được biết thc cht ca nó là gì! 

Công khai, minh bch nhng vn đ nói trên là vic cn làm. Tt nhiên, nếu có mt văn kin nào đó gia hai đng, khi được công khai ra, mà nhân dân – dân tc không chp nhn, thì văn kin đó chng có giá tr pháp lý gì c. Cho nên “Vng ơi! Hãy m ca ra”!

Dân ch trước hết phi t trong Đng
Trong khoa học k thut cũng như khoa hc xã hi có qui luật: “All models are wrong – Mi mô hình đu sai” và ngay c mô hình ca Mác cũng không thoát khi quy lut này. Vị̀y, nhng người khôn ngoan, có trí tu không bao gi giáo điu, cng nhc mà cần phải biết tận dụng cái đúng của tất cả mô hình (học thuyết) làm nền tảng cho tư tưởng chủ đạo cho mục tiêu “vì s nghip dân giàu nước mnh xã hi dân ch, công bng văn minh”. 

Dân chủ ở đây, chúng ta không nói vệ̀t thể chế mà chỉ bàn về́n đề xây dựng dân chủ trong xạ̃i, xây dựng dân chủ trong chính nội bộ Đảng. Dân làm chủ̀ng cách gì và làm chủ như thế nào, tạm gọi nôm na là “cơ chếđể đảm bảo cho người dân thực hiện và phát huy tinh thần dân chủ thì không ai biết, hoàn toàn mù mờ. Vị̀y, xây dựng dân chủ hay xây dựng cơ chế để phát huy và bảo vệ tinh thần dân chủ cũng giống như là xây dựng con đường đi hướng tới mục tiêu dân chủ là́t cn thiết.

Vn đ nhân s rt quan trng, quyết đnh đến s thành bi ca đi mi, quyết đnh tương lai ca dân tc. Mun có được nhân s tt, đáp ng được yêu cu ca đt nước, cách làm tt nht là công khai, minh bch trong đi sng chính tr, công khai các ý kiến ch đo, trách nhim ca tng thành viên B Chính tr .

Ông Trường Chinh trong mt bài phát biu Hi ngh Trung ương khóa V trước thm Đi hi Đng ln th VI đánh giá công tác cán b phi trên nguyên tc “gn nm vic vi nm người”, nghĩa là người chu trách nhim v công vic phi là người có tiếng nói quyết đnh trong vic tuyn chn và đ bt cán b.

Ý kiến ca ông Trường Chinh khiến Trưởng ban t chc Trung ương hi đó b chm nc vì Ban T chc ca Đng luôn mun gi vai trò quyết đnh trong công tác cán b, k c cán b ca b máy nhà nước, nhưng Ban T chc li không ph trách v công vic ca Nhà nước. 

Đến nay, ý kiến ca người “nm vic” có được chú ý hơn khi tuyn chn và đ bt cán b, nhưng chưa phi có vai trò quyết đnh. Đy là mt trong nhng nguyên nhân khiến cho nước ta rt hiếm khi người ph trách công vic b x khi công vic hư hng, hoc có cán b dưới quyn làm by.
Mun la chn được người tài gii có bn lãnh, trí tu, uy tín ra giúp nước, trước hết phi thay đi cách tuyn chn nhân s

Có ý kiến cho rng, quy chế gii thiu nhân s cho đi hi Đng khóa 12 sp ti vn như cũ, có nghĩa là cơ quan lãnh đo khóa trước đưa ra danh sách d kiến cho đi hi bu c ban chp hành khóa sau. Lúc sinh thi, ông Võ Văn Kit đã phn đi cách làm này vì cho rng thiếu dân ch mà phi tôn trng quyn đ cng c ca các đi biu tham gia đi hi Đng. Ý kiến ca ông Võ Văn Kit là thiu s nhưng nhiu đng viên tin rng nhn thc là c quá trình, nht là trong thi đi tin hc, thế gii phng thì các đi biu tham d đi hi Đng ln th 12 s khng đnh vai trò, v thế và quyn quyết đnh ca chính mình.

Nhìn li s kin Bình Dương, Đng Nai, Vũng Áng (Hà Tĩnh) va qua, gn nghìn doanh nghip nước ngoài b đt, b cướp phá, không nhng tn tht hàng trăm triu đô la mà ngay c uy tín ca Vit Nam b st m nghiêm trng, vy mà cho đến nay không v chc sc nào đa phương b k lut, đc bit xut phát nghiêm trng nht t Bình Dương?!  Đơn v quân đi ch lc đóng gn Bình Dương cũng không kp tr tay trn áp bn bo lon có t chc mà người ta nói huch tot là có bàn tay ca tình báo Hoa Nam? 

Chưa có nước nào cơ chế li “chia ghế” phân chia quyn lc như Vit Nam. Tng bí thưBí thư quân y Trung ương, Ch tch nước là Tng tư lnh lc lượng vũ trang, Th tướng lãnh đo B Quc phòng, do đó khi có s biến như Bình Dương thì ai là người trc tiếp ra lnh? Nếu mà ch ý kiến hi ý tp th thì còn gì là thi gian tính?

Văn hóa tiếp thu phn bin xã hi ca lãnh đo
Mt bài hc sâu xa là văn hóa tiếp thu phn bin xã hi (cu th, lng nghe, tôn trng ý kiến phn bin đa chiu). Không th không đt câu hi ti sao lãnh đo đt nước li mc quá nhiu sai lm, hu như đng đâu sai đy, làm đâu hng đy! Quyết đnh càng ln li càng sai. Bên cnh nhiu v lãnh đo có tm nhìn, tư duy, năng lc hn chế là đi ngũ tham mưu hng. Còn cht kim soát cui cùng là phn bin xã hi thì li b thù ghét, như vy còn ai ch dn, góp ý cho mình na. Chân lý ca quyn lc đã thng quyn lc ca chân lý hết ln này đến ln khác. Không ch là văn hóa tiếp thu phn bin mà còn là văn hóa t chu trách nhim cá nhân.

Các v tướng lĩnh đin hình như Nguyn Quc Thước, Nguyn Trng Vĩnh và nhiu trí thc có tên tui đã nhiu ln gi nhng góp ý tâm huyết ca mình đến lãnh đo Nhà nước, nhưng đu nhn được phn hi bng s im lng đáng s! Đã đến lúc Đng, Quc hi và Chính ph phi nhn thc được rng nhng tiếng nói phn bin xã hi không còn là nhng tiếng đàn bu thánh thót du dương, vì còn đâu nhng cánh đng c xanh non, nhng b xôi rung mt, còn đâu nhng cánh rng bt ngàn Tây Nguyên vươn lên t đt đ bo v đt.

 Nhng tiếng nói phn bin xã hi đang tr thành tiếng cng, tiếng chiêng ca Tây Nguyên hùng vĩ, là tiếng sóng gm trong bão ca bin Đông đang ôm p đt nước còng lưng hình ch S mnh mai đy đau thương, bt hnh này. Tiếng nói phn bin là tiếng lòng cht lc t trí tu ca các trí thc, người dân  có trái tim hàng đêm nh máu trước vn nước. 

Thay cho li kết
Ai chu trách nhim trước tình hình đt nước hin ti thì quá rõ! Trên con đường phát trin đt nước và chn hưng dân tc, thay đi và sn sàng thay đi là thc s cn thiết đ trước hết là tn ti và tiếp cn vi nhng mc tiêu tt đp hơn, hoàn thin hơn. Không bao gi có th là hoàn ho. Mê mui, lú ln và lc lõng là đng nghĩa vi cái chết theo c hai nghĩa đen và bóng.

Trong bt kỳ mt cuc lt xác thay đi nào đu không tránh khi ni đau đn v th xác và tinh thn. Mc tiêu ti thượng phi tránh được đ máu làm hao tn hin tài và nguyên khí quc gia. Mun tránh được điu này, thay đi th chế, đoàn kết dân tc và thc hin dân ch phi thc s bt đu t trong đng. Câu hi đt ra là Đng chn gì? Chn quc gia, dân tc hay chn duy trì quyn lãnh đo ca nhóm thiu s trong Đng?

T.V.T.
Tác gi gi BVN


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List