Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Sunday, 5 March 2017

Cơn ác mộng của TC : Đài Loan võ trang với vũ khí nguyên tử.

This message is eligible for Automatic Cleanup! (tranv4741


Subject:  Cơn ác mộng của TC : Đài Loan võ trang với vũ khí nguyên tử.


                                        Đài Loan với vũ khí nguyên tử.
          Bài tóm lược:  China's Greatest Nightmare: Taiwan Armed with Nuclear Weapons (Cơn ác mng ca TC : Đài Loan võ trang vi vũ khí nguyên t) vi link

                                      


                    Có th xem như là mt khng hong vào thi hu chiến ca châu Á : Tiết l v bom nguyên t ca Đài Loan. Vi Đài Loan, bom nguyên t dùng tr đũa chng li vi k đch có sc mnh vượt tri Vi TC, bom nguyên t ca x Đài được xem là mt hành đng chiến tranh, bin h cho mt cuc tn công vào Đài Loan như mt tnh phn lon. Hot đng t  năm 1960 đế 1980, nhng n lc ca Đài Loan đ phát trin mt vũ khí ht nhân, cui cùng đã b loi b do áp lc ngoi giao ca Đng minh quan trng nht ca mình, Hoa K.

          Chương trình nguyên t ca Đài Loan ngược  tr li t năm 1964, khi TC th nghim thiết b nguyên t đu tiên ca h. Thí nghim nguyên t ca TC không gây ngc nhiên cho các nhà Quan sát bên ngoài lúc đó, nhưng li là cơn ác mng đang tr thành s tht ca Đài Loan, vì lc lượng Không quân và Hi quân cTC và Đài Loan thnh thong đng đ,  có th đe da biến thành chiến tranh. Đt nhiên Đài Loan phi đi mt vi kh năng ca mt cuc chiến tranh nguyên t. Tht vy, ch cn mt thiết b nguyên t phát n trên mt hòn đo  kích thước ch bng Maryland ca M, s có nhng hu qu tai hi cho người dân Đài Loan ngay

          Theo quan đim ca Đài Loan, mt kho vũ khí nguyên t s là mt bo lãnh ti thượng cho ch quyn quc gia. Ngay nếu Hoa Kỳ chia tay vi Đài Loan, mà cui cùngHoa Kỳ đã làm, vũ khí nguyên t ca Đài Loan s cm chân quân đi TC ti vnh, như mt răn đe,  không ch chng li vũ khí nguyên t ca TC, mà còn chng li lc lượng quân s thông thường được na. Theo nhn xét, vic này s giúp Đài Loan có mt cơ hi thành công, như chương trình vũ khí nguyên t ca CS Triu Tiên đã làm cho Hoa Kỳ và Hàn Quc min cưỡng tr đũa qua nhng hành đng khiêu khích quân s ca nước này.

          Chương trình nguyên t ca Đài Loan đã bt đu vào năm 1967, dùng vin Chung-Shan Khoa hc và Công ngh Nghiên cu Năng lượng Nguyên t như mt v bngoài. Năm 1969, Canada đã bán mt lò phn ng nghiên cu nguyên t nước nng cho Đài Loan, như mt tin đ cho mt mua bán v sn xut năng lượng nguyên t thương mi, sau khi chính ph Trudeau, Canada, công nhn TC vào năm 1970. Các lò phn ng, được biết đến ch như  các  lò phn ng đ nghiên cu, nhưng đã hot đng tích cc trong năm 1973, và Đài Loan  quyết to ra mt kho d tr plutonium  cp đ đ chế vũ khí.

          Chương trình nguyên t ca Đài Loan đã b giám sát cn thn bi Hoa Kỳ, mt nước đã công nhn Đài Loan là chính ph hp pháp, và s bo v Đài Loan khi TC. (Hoa Kỳ công nhn TC vào tháng 12/1978). Tuy nhiên, Washington e ngi bom nguyên t ca Đài Loan s gây tc gin không cn thiết cho TC, và năm 1966, đã có nhng bước ngăn cn qu bom thành hình. Washington bo đm rng:  Các lò hch nhân ca Đài Loan s gim hot đng theo hướng dn ca Cơ quan Năng lượng Nguyên t Quc tế, trong đó s ngăn chn vic chuyn nhiên liu nguyên t ti vic chế to mt vũ khí nguyên t.

          Tuy nhiên toàn b ca chương trình xây dng này là đ chế to vũ khí, do đó khó tránh khi vic Đài Loan s b bt qu tang đang thc hin. Năm 1975, CIA báo cáo: "Đài Loan đang tiến hành mt chương trình nh v nguyên t vi mt xác đnh rõ ràng trong đu là s chế to mt thiết b nguyên t sau 5 năm hoc hơn !." Ti thi đim này, Hoa Kỳ, Đc , Pháp, Na Uy, và Israel đã có nhng h tr, trong đó có chương trình mua sm nước nng t M, và uranium t Nam Phi.

               Ti nhng năm 1976 - 1977, INEA kim tra các hot đng  ca Vin Nghiên cu Năng lượng Nguyên t, INEA phát hin ra có s khác bit trong các chương trình ca Đài Loan, mà năm 1976, Hoa K đã phn đi các chương trình vũ khí nguyên t.  Đáp li, Đài Loan ha: T nay v sau, không tham gia vào bt k hot đng  nào liên quan đến tái chế nguyên liu nguyên t na ! 

          Mc cho li ha, năm 1977 Hoa K mt ln na phát hin hot đng đáng ng ti INEA. B Ngoi giao Hoa K đã yêu cu thay đi chương trình nghiên cu ca Đài Loan cho phù hp vi nghiên cu hòa bình, hơn là to vũ khí nguyên t, ri đòi hi Đài Loan phi chm dt tt c các nghiên cu và phát trin nguyên t. Năm 1978, Hoa K mt ln na phát hin mt chương trình bí mt, ln này là mt chương trình uranium-tái chế bí mt, nên buc Đài Loan phi dng li.
          Sau khi b bt qu tang nhiu ln, chương trình vũ khí nguyên t ca Đài Loan đã đi vào mt thi k ngưng ngh. Vào gia nhng năm 1980, chương trình này bt đu tăng tr li, và INEA b phát hin đang  xây dng mt cơ s uranium-tái chế và vi phm các cam kết ca Đài Loan trong năm 1970. Trong tháng 12 năm 1987, Đi tá Chang Hsien-yi, Phó Giám đc ca INEA, người ca  CIA lâu năm, đào thoát sang Hoa Kỳ vi bng chng v chương trình nguyên t ca Đài Loan. Các tài liu tuyt mt trước đây đã được Hoa Kỳ dùng đ đi đu vi chính ph Đài Loan, buc kết thúc hoàn toàn chương trình nguyên t vào năm 1988. Ti thi đim Đi tá Chang đu thú Hoa K, Đài Loan được cho là ch mt hoc hai năm na, s chế to được bom nguyên t !.

          Loi bom gì mà Đài Loan c gng chế to? Có hai kh năng:   loi vũ khí nguyên t chiến thut  năng sut thp, hoc là loi có năng sut cao hơn như tiêu dit c thành ph. Vũ khí nguyên t chiến thut có th hu ích khi nhm vào các cng ca TC,  phi trường, B Ch huy điu khin cuc tn công vào Đài Loan. Loi này không giúp nhiu chng li các cuc đ b ca TC lên b bin Đài Loan, nhưng nó có th  khiến cuc xâm lược b dng li. Bom loi này có th được phóng đi do Ching Feng, còn được gi là "Green Bee," mt ha tin chiến thut tm ngn, khá ging các ha tin ca Hoa K do Lance Technology chế to. Có tin đn ha tin này thc s có ngun gc t Israel, được cung cp t các kho ca Hoa K, da trên Lance Techonology. Loi th hai, có th Đài Loan đã phát trin loi bom tiêu dit thành ph . Điu này có th dùng đ đe da Bc Kinh TC trc tiếp, đ đi li s tàn phá ăn miếng tr miếng ca mt chính quyn t mt chính quyn khác.

                              DS  T.L.Posted by: Mike Duong 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List