Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Saturday, 2 August 2014

Philippines đưa ra kế hoạch giải quyết tranh chấp ở Biển Đông


PHILIPPINES - BIN ĐÔNG - 
Bài đăng : Th sáu 01 Tháng Tám 2014 - Sa đi ln cui Th sáu 01 Tháng Tám 2014

Philippines đưa ra kế hoch gii quyết tranh chp Bin Đông

Ngoi trưởng Vit Nam Phm Bình Minh (P) tiếp đón đng nhim Philippines Del Rosario, ngày 02/07/2014, ti Hà Ni
Reuters

Thụy My

Hôm nay 01/08/2014 Philippines cho biết sẽ giới thiệu một « kế hoch hành đng ba phn » nhân hội nghị khu vực ASEAN, nhằm làm giảm căng thẳng và giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước khác trong vùng Biển Đông mang tính chiến lược.

Trung Quc yêu sách gn như toàn b Bin Đông, ngay c nhng vùng bin sát cnh duyên hi ca các nước láng ging. Căng thng càng tăng lên trong nhng tháng gn đây, trước thái đ ngày càng hung hăng ca người khng l Châu Á nhm khng đnh ch quyn. 
Vic Bc Kinh ngang nhiên đem giàn khoan Hi Dương Thch Du 981 đt ti vùng bin Hoàng Sa đã gây ra nhng v đi đu gia tàu Trung Quc và tàu Vit Nam, và nhng cuc biu tình chng Trung Quc biến thành bo đng gây chết người và làm hư hi tài sn ca mt s công ty nước ngoài. 
« Tình hình này làm quan hệ gia các nước thêm căng thng, gây thêm ng vc ln nhau và làm tăng nguy cơ xy ra xung đt ngoài ý mun ». Mt viên chc ngoi giao Philippines đã nói như trên khi gii thiu đ án. 
Manila cho biết đã lp ra mt « kế hoch hành đng ba phn » gm hành đng tc thi, kế hoch trung hn và gii pháp chung cuc đ gii quyết các hot đng gây bt n, trong hi ngh cp B trưởng các nước ASEAN hp ti Miến Đin tun ti. 
Philippines kêu gi ngay lp tc « hoãn lại các hot đng đc bit làm leo thang căng thng » trong khu vc. Bên cnh đó là vic áp dng toàn b Tuyên b v ng x ca các bên ti Bin Đông (DOC) mà Trung Quc đã ký kết vi ASEAN, cũng như cơ chế gii quyết tranh chp da trên lut quc tế. 
Trung Quc tranh giành ch quyn ti Bin Đông vi Đài Loan và mt s quc gia thành viên ASEAN là Vit Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Philippines đã đưa đơn kin lên Tòa Trng tài ca Liên Hip Quc, cho rng yêu sách ca Bc Kinh đi ngược vi lut l quc tế. 

Trong hi ngh ti Miến Đin, các B trưởng Ngoi giao ASEAN cũng s tho lun vi nhng người đng nhim ca các đi tác thương mi quan trng ca khi này là Trung Quc, Nht Bn và Hàn Quc. Đây còn là dp đi thoi v an ninh khu vc vi 27 nước tham gia, gm 10 quc gia ASEAN (Vit Nam, Lào, Cam Bt, Thái Lan, Philippines, Singapore, Miến Đin, Malaysia, Indonesia, Brunei) và Trung Quc, Nht Bn, Hàn Quc, Hoa Kỳ, Úc và Nga.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List